Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Algemene bepaling

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Betalingen

Artikel 6 - Levering en uitvoering

Artikel 7 - Wettelijke garantie

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 11 - Klachten en klantendienst

Artikel 12 - Cookies


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Studio Elli
Eenmanszaak

Sneek 7, 1860 Meise
0477511136
studio.elli@hotmail.com

Ondernemingsnummer: 0838900144
BTW-nummer: BE0838900144
IBAN: BE14 9733 7463 8383

Artikel 2 - Algemene bepalingen

De e-commerce website van Studio Elli, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sneek 7, 1860 Meise, BTW BE08 38900144 (hierna 'Studio Elli') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio Elli moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Studio Elli aanvaard zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio Elli niet. Studio Elli is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Studio Elli beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Elli. Studio Elli kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 5 - Betalingen


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Studio Elli biedt de mogelijkheid aan de klant om de online bestelde producten aan te kopen via overschrijving of Bancontact.


Artikel 6 - Levering


De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.


Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.


De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

De ondernemer neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten die door de consument zijn gemaakt tijdens het invoeren van de bestelling (op de website) waardoor vertraging in de levering of niet juist afleveren kan ontstaan.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


De ondernemer levert producten in België.


Indien de ondernemer door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, natuurramp, etc, zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen, dan kan de ondernemer zijn leveringsverplichting uitstellen totdat levering wel mogelijk is. De ondernemer zal de consument onverwijld op de hoogte stellen in geval van een beroep op overmacht. In geval de omstandigheid langer dan 1 maand duurt bovenop de opgegeven levertermijn, dan hebben de ondernemer en de consument elk het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding.


Artikel 7 - Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Studio Elli zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.


Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer uitdrukkelijk aangeeft deze kosten voor zijn rekening te nemen.


Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


Artikelen mogen door de consument niet gebruikt, c,q gedragen zijn.


De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 11 – Klachten en klantendienst


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.


Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


De consument dient de ondernemer in ieder geval 14 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


De klantendienst van Studio Elli is bereikbaar via e-mail op studio.elli@hotmail.com of per post op het volgende adres Sneek 7, 1860 Meise. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 12 - Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.